Uppföljning avseende införda Energi- och Råvarutillägg.  Läs mer
Elhybridbil

Sydstens miljöarbete

Sydstens klimat- och miljöarbete sker på alla nivåer i organisationen och är en integrerad del av verksamheten. Sydsten vill uppnå klimatneutralitet i hela produktionskedjan för både betong och bergmaterial i ett livscykelperspektiv. Vi arbetar för att minska verksamheternas miljö- och klimatpåverkan, effektivisera materialanvändningen samt att fasa ut miljö- och hälsofarliga ämnen.

Vårt sätt att arbeta

För att tillverka betong behövs grus, ballast, cement, vatten och tillsatsmedel. Den största delen av koldioxidutsläppen kommer indirekt från cementtillverkningen. Sydsten arbetar aktivt med att optimera våra recept för att minska koldioxidutsläppen. Vi rådgör också med våra kunder för att inte använda onödigt hög betongkvalitet och Sydsten erbjuder numera även klimatförbättrad betong.

Naturgrus är en ändlig resurs. Ett av Sveriges riksdags beslutade miljökvalitetsmål är att minska förbrukningen av naturgrus i Sverige. Sydstens mål är att minst 50% av naturgruset ska vara ersatt med krossat bergmaterial år 2021. Redan idag använder 30 procent av Sydstens fabriker stenmjöl (krossat bergmaterial). Flera projekt är i gång för att ta fram ytterligare stenmjöl i Sydstens bergtäkter som kan ersätta naturgruset.

Ett stort arbete har påbörjats för att optimera logistiken och elektrifiera Sydstens alla täkter. Under 2017 investerades i en ny eldriven sorteringsanläggning som ersatte en äldre dieseldriven enhet i vår näst största täkt. Vi använder el som kommer från 100% förnybara energikällor. Sydsten äger i Dalby en av Sveriges största bergtäkter. Idag pågår arbetet med en ny plan för utformningen av produktionen i täkten. Målet är att ersätta diesel med el och att optimera transporterna inom täkten för att få ner koldioxidutsläppen.

Återvinning

Sydsten arbetar för att minska mängden betong som skickas till deponier. Tillsammans med SYSAV har Sydsten startat bolaget ÅGAB, som driver fyra återvinningsanläggningar för tegel, betong och asfalt. Genom att låta ÅGAB återvinna material sparas viktiga naturtillgångar.

Betong som av olika anledningar blir över på byggarbetsplatserna och transporteras tillbaka till betongfabrikerna kan återanvändas genom att gjuta betongblock. Sydsten började redan 2013 att gjuter betongblock från överblivna betongrester. Samtliga betongfabriker har idag formar tillgängliga för gjutning. Betongblocken är mycket populära och kan användas till anläggande av tex markfickor och stödmurar.

Sydsten har ett flertal återvinningstationer för tvättvatten av våra betongbilar och pumpar. Vattnet återvinns genom att det leds genom ett antal sedimentationsbassänger vilket gör att tvättvattnet användas om och om igen. Förbrukningen av färsktvatten kan på så sätt minimeras.

Transporter

Sydsten arbetar målmedvetet med att minimera andelen fossila bränslen, konvertera till el och ersätta fossila bränslen med bättre alternativ med lägre koldioxidutsläpp. Förnybar el används både på kontor och i betongfabrikerna och två av våra största betongfabriker använder fjärrvärme. Sydstens fordon, maskiner och tillverkande enheter står för merparten av Sydstens direkta koldioxidutsläpp.

De senaste åren har Sydsten genomfört stora förändringar i verksamheten för att minska andelen fossila bränslen. Under 2018 har Sydsten tagit ett stort steg för att uppnå målet med att fasa ut användningen av fossila bränslen till uppvärmning av vatten och ballast på betongfabrikerna. Alla betongfabriker har konverterats till HVO100 (ett 100% förnybart och fossilfritt dieseldrivmedel) för uppvärmning av vatten och ballast.

Sydsten var först i Sverige med att investera i fyra elhybridbetongbilar där roteraggregatet drivs av el. Fordonen i sig drivs av Euroklass 6 motorer. Fordonsflottan förnyas ständigt och består nu till 95% av 4-axlade betongbilar (lastar mer betong per bil) och hela 90% har Euroklass 6-motorer (senaste Euroklassen som finns på marknaden). Chaufförerna har gått utbildning i Eco-driving och de har IT-stöd i form av surfplattor i fordonen som förser dem med ruttplaner som stödjer och optimerar deras körning och därmed minskar bränsleåtgången. Ett pilotprojekt genomförs även i avsikt att testa olika drivmedel för Sydstens fordonsflotta.

Miljömärkning

Sydsten produkter är miljöcertifierade genom BASTA, Sundahus, Byggvarubedömningen och våra produkter inom betongverksamheten kan även användas i svanenmärkta byggnader.


Basta
Sunda Hus
BVD

Betong

Berg

Prefab

Pumpar

Dags att byta webbläsare

Sydsten.se kommer inte fungera så bra med din webbläsare. Ladda gärna den senaste versionen av någon av dessa webbläsarna:

En annan webbläsare